ARENGUTREENING OÜ TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Arengutreening OÜ, registrikood 14930381, on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 232022).

1. Üldsätted
1.1. Arengutreening OÜ (edaspidi AT) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2. AT korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust, mis vastab Õppijate vajadustele.
1.3. Õppetöö toimub õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.
1.4. Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolitused toimuvad nii individuaal-, kui grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi Õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel. Koolitusi korraldatakse ka vastavalt tellimusele.
1.6. Õppetöö toimub eesti, inglise või vene keeles.
1.7. Asjaajamise ja klienditeeninduse keel on eesti keel. Vajadusel ka vene või inglise keel. Veebilehtedel on info eesti keeles.
1.8. Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituste ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt AT kodulehel www.arengutreening.ee

2. AT õppeprogrammide kvaliteedi tagamise alused
2.1. Õppeprogrammid koostatakse toimunud koolituste tagasiside põhjal ja lähtudes Õppijate vajadusest saada teadmisi ja oskusi töö paremaks korraldamiseks.
2.2. Õppeprogrammide koostamisel lähtutakse Eesti ettevõtete ja nende töötajate täiendõppe vajadustest ning neid muudetakse jooksvalt lähtudes muutustest tööelus ja ettevõtete täiendõppe vajadustes.
2.3. Õppeprogrammide täitmisel kasutatakse kaasaegseid õppijakeskseid meetodeid ning lähtutakse koolitusgrupi või individuaalõppija soovist ning tasemest.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamine
3.1. Koolituste läbiviimiseks kasutatakse oma valdkonnas tunnustatud koolitajaid, kellel on nii teoreetiline kui ka praktiline erialane kompetentsus.
3.2. Koolitajad tegelevad regulaarselt erialase ning koolitusalase enesetäiendusega.
3.3. Koolitajad kasutavad koolituste läbiviimisel õpiväljundite omandamiseks konkreetsele õppegrupile kõige sobivamaid õppemeetodeid.
3.4. Koolitajad peavad olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

4. AT koolituste õppekeskkonna kvaliteet
4.1. AT koolitusruumid asuvad kaasaegsetele nõuetele vastavates koolitus ja konverentsikeskustes.
4.2. Igaks temaatiliseks koolituspäevaks on ette valmistatud elektrooniline õppematerjal.
4.3. AT tagab igale koolitusprogrammis osalejale 1–2 kohvipausi ja lõunasöögi. Kohvipauside arv ja lõuna toiduvalik olenevad koolituspäeva pikkusest.
4.4. Koolituspäevadel on võimalik kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
4.5. Õppeklassid on varustatud koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel, markerid, helisüsteem, kirjutusvahendid, märkmepaberid jm).
4.6. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust.

5. Klienditeenindus
5.1. Küsimuste ja pretensioonide korral palume pöörduda AT klienditeeninduse poole. Klienditeeninduse kontaktandmed on märgitud AT kodulehtedel. Vastame kiiresti!

6. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
6.1. AT palub täita pärast igat koolitust osalejatel tagasisidelehed (AT palub infot lektori, koolituse sisu ja korraldusliku poole osas) ning muuhulgas annab võimaluse teha parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul.
6.2. AT arvestab Õppijate tagasisidega ja teeb õppeprogrammidesse selle põhjal vastavasisulisi täiendusi.

7. Vaidluste lahendamise kord
7.1. AT ja Õppija või Lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.

Tegevuste kvaliteedi tagamise aluste kinnitamise aeg:
25.04.2022
Laine Randjärv
Arengutreening OÜ juhatuse liige
laine@arengutreening.ee