ARENGUTREENING OÜ ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

Täiendkoolitusasutus Arengutreening OÜ, registrikood 14930381, on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 232022).

1. Üldsätted
1.1. Arengutreening OÜ (edaspidi AT) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2. AT korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3. Õppetöö toimub õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.
1.4. Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt või vastavalt tellimustele. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolitused toimuvad nii grupi- kui individuaalõppe koolitustena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.6. Õppetöö toimub eesti, inglise või vene keeles. Asjaajamise ja klienditeeninduse keel on eesti keel. Vajadusel ka vene või inglise keel. Veebilehtedel on info eesti keeles.
1.7. Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt AT kodulehel www.arengutreening.ee. 
1.8. Õppetöö toimub päevase või õhtuse grupitöö vormis.
1.9. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:
1.9.1. õppekava nimetus;
1.9.2. õppekavarühm;
1.9.3. õppeesmärk;
1.9.4. õpiväljundid;
1.9.5. õppekava koostamise alus;
1.9.6. sihtgrupp;
1.9.7. õppekeel;
1.9.8. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.9.9. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.9.10. õppe sisu;
1.9.11. õppekeskkonna kirjeldus;
1.9.12. õppemeetod;
1.9.13. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.9.14. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
1.9.15. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
1.10. AT jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi.
1.11. Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab AT juhatuse liige.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
2.1. AT kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefoni number ja isikukood. Isikukood on vajalik vastavalt tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seadust arvestades.

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine
3.1. Koolitusele registreerumine:
3.1.1. koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis AT kodulehtedel, täites vastavasisulise registreerimisvormi koos vajalike andmetega. Interneti teel registreerunud isikud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile. Vajadusel saab AT veebilehtedel märgitud e-posti teel informatsiooni koolituste sisulise kui ka organisatoorse poole kohta. Lisaks, huvilise soovi korral nõustab AT huvilist vajaliku koolituse leidmisel. AT saadab registreerunud isikutele peale registreerumist arve.
3.1.2. õppijal on õigus saada täiendavat infot AT kodulehtedel märgitud e-posti teel.
3.2. Õppegrupi komplekteerimine:
3.2.1. õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel;
3.2.2. koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Nädal aega enne iga koolituse algust saadab AT registreerunud isikutele täpsema informatsiooni koolituse organisatoorse poole kohta;
3.2.3. AT-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa makstakse registreerunud isikule tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on AT poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga koolituse registreerimislehel.

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord:
5.1. Õppija võetakse koolitusele isikliku või ettevõtte, kus õppija töötab, koolitustellimuse alusel.
5.2. Õppija arvatakse koolitusgrupist välja sooviavalduse põhjal või talle esitatud arve maksmata jätmisel. Igat juhtumit vaatab AT läbi üksikjuhtumi põhiselt.
5.3. Õppija on lõpetanud AT kursuse, kui on läbinud kursuse 80% õppeaja.
5.4. Kursuse lõpetanule väljastatakse sellekohane Tunnistuse. Tõend väljastatakse õppijale kes võttis osa õppetööst osalise ajaga. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud tundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.
5.5. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku, mille täitmine on anonüümne ja vabatahtlik.

6. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord:
6.1. Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 30 päeva enne õppetöö algust ja avaldab selle AT kodulehtedel.
6.2. Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.
6.3. Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva kooli poolt korraldatavate kursuste läbimist jms.
6.4. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel vastavalt arvel kirjeldatud maksetähtajale. Arve saadetakse e-posti teel või e-arvena.
6.5. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata AT poolsest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
6.6. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

7. Koolitusest loobumine:
7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult AT veebilehtedel märgitud e-kirja teel
7.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 80% õppetasust.
7.3. Koolitusest loobumise teatamisel 2–6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 80% õppetasust.
7.4. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.
7.5. Koolituse pooleli jätmisel ehk katkestamisel õppetasu ei tagastata.

8. Õppija õigused ja kohustused
8.1. Õppijal on õigus:
8.1.1. saada AT kodulehtedel kirjeldatud koolitust vastavalt ettenähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist;
8.1.2. saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
8.1.3. nõuda õppemaksu tagastamist AT süül ära jäänud koolituse eest;
8.1.4. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;
8.1.5. saada koolituse 100%-l läbimisel osalemist kinnitav Tunnistus;
8.1.6. saada koolituse vähemalt 51%-l läbimisel osalemist kinnitav Tõend.
8.2. Õppija on kohustatud:
8.2.1. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara.
8.2.2. tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale.
8.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.
8.2.4 tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituse toimumiskoha ja/või AT töötajate korraldustele.

9. Lektorite kvalifikatsiooninõuded
9.1. AT lektorid peavad olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

10. Tulumaksu tagastus tasutud koolituskuludelt
10.1. Tulumaksu tagastust täiskasvanute täienduskoolitustel osalejate ja huvikoolis õppijate koolituskuludelt reguleerib Tulumaksuseadus.

11. Vaidluste lahendamise kord
11.1. AT ja Õppija või Lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

12. AT tegevuse ja õppeprogrammide kvaliteedi tagamise alused
12.1. Õppeprogrammid koostatakse toimunud koolituste tagasiside põhjal ja lähtudes Õppijate vajadusest saada teadmisi ja oskusi töö paremaks korraldamiseks.
12.2. Õppeprogrammide koostamisel lähtutakse Eesti ettevõtete ja nende töötajate täiendõppe vajadustest ning neid muudetakse jooksvalt lähtudes muutustest tööelus ja ettevõtete täiendõppe vajadustes.
12.3. Õppeprogrammide täitmisel kasutatakse kaasaegseid õppijakeskseid meetodeid ning lähtutakse koolitusgrupi soovist ning tasemest.

13. Koolitajate kvaliteedi tagamine
13.1. Koolituste läbiviimiseks kasutatakse oma valdkonnas tunnustatud koolitajaid, kellel on nii teoreetiline kui ka praktiline erialane kompetentsus.
13.2. Koolitajad tegelevad regulaarselt erialase ning koolitusalase enesetäiendusega.
13.3. Koolitajad kasutavad koolituste läbiviimisel õpiväljundite omandamiseks konkreetsele õppegrupile kõige sobivamaid õppemeetodeid.

14. AT koolituste õppekeskkond
14.1. AT koolitusruumid asuvad enamjaolt kaasaegsetele nõuetele vastavates koolitus ja konverentsikeskustes.
14.2. Igaks temaatiliseks koolituspäevaks on ette valmistatud elektrooniline õppematerjal.
14.3. AT tagab igale koolitusprogrammis osalejale 1–2 kohvipausi ja lõunasöögi. Kohvipauside arv ja lõuna toiduvalik olenevad koolituspäeva pikkusest
14.4. Koolituspäevadel on võimalik kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust
14.5. Õppeklassid on varustatud koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel, markerid, helisüsteem, kirjutusvahendid, märkmepaberid jm)
14.6. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust.

15. Klienditeenindus
15.1. Küsimuste ja pretensioonide korral palume pöörduda AT juhatuse liikme Laine Randjärve poole.

Õppekorralduse aluste kinnitamise aeg:
25.04.2022 

Laine Randjärv
Arengutreening OÜ juhatuse liige
laine@arengutreening.ee